:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Pályázati felhívás - eladó zártkert

Pályázati felhívás

Kistarcsa Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 11/2012. (II.24.) számú rendelete, valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú rendelete alapján a következő nyilvános pályázati felhívást teszi közzé

 

 1. A kiíró szerv megnevezése, székhelye; Kistarcsa Város Önkormányzata, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. (Tel: 36 28-470-711, Fax: +36 28-470-357, e-mail: hivatal@kistarcsa.hu)

 

 1. Az értékesítésre szánt vagyon: Kistarcsa 6697 hrsz-ú, szántó művelési ágú zártkert rendeltetésmódú 3624 m2 nagyságú ingatlan Kistarcsa Város Önkormányzatát megillető 6/12 tulajdoni hányadát (1812 m2).

 

 1. Az értékesítés feltételei, a fizetés módja;

A vételár megfizetése egy összegben történhet.

 1. Az ajánlati kötöttséggel kapcsolatos információ:

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

 

 1. A pályázattal kapcsolatos információt szolgáltató neve, címe telefonszáma, elektronikus elérhetősége: Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, jogi és vagyongazdálkodási ügyintézője Mészárosné dr. Papp Katalin, 2143 Kistarcsa Szabadság út 48., telefonon: 06 28/470-711/113, 06 20 568-7001, e-mail: katalin.meszarosne@kistarcsa.hu, vagy személyesen ügyfélfogadási időben

 

 1. A pályáztatási eljárás hivatalos nyelve: magyar

 

 1. Kérjük, hogy a pályázatában szerepeltesse az alábbi adatokat:
 • természetes személy esetén: (név, cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség)
 • jogi személy esetén (elnevezés, székhely, cégjegyzékszám, telefonszám, elektronikus elérhetőség, törvényes képviselő)
 • vételár feltüntetése, a vételár rendelkezésre bocsátásának módja és ideje (ezen elemek bírálati szempontokat képeznek)

 

 1. Kérjük pályázatához mellékelje az alábbi nyilatkozatokat:
  • az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat
  • jogi személy esetén átláthatósági nyilatkozat

 

 1. A pályázati eljárás tárgyára vonatkozó terhek, korlátozások:
 • vezetékjog 1. m2 nagyságú területre a VMB-207/2010. engedélyszámú Kistarcsa 1,4 kV-os 1. számú vezetékrendszer (20069) javára, jogosult. ELMÜ HÁLÓZAT ELOSZTÓ Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)
 • az ingatlan pályázati eljárás keretében értékesíteni kívánt 6/12 tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg.
 • elővásárlási jog áll fenn a közös tulajdonban lévő tulajdonostársak javára a Ptk. 5:81. §-a alapján
 • az ingatlan mezőgazdasági hasznosítású föld, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18. §-a alapján annak adásvétele esetében elővásárlási jogok állnak fenn, továbbá a tulajdonjogának megszerzéséhez a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyása szükséges.

 

 1. A pályázókra vonatkozó hatósági előírások a hatályos jogszabályok alapján kerülnek meghatározásra.

 

 1. Az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül kerül sor a pályázati felhívásban és nyertesnek hirdetett ajánlatban megfogalmazott feltételek szerint.

 

 1. Az ajánlatok beadásával kapcsolatos információ:

benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, egy példányban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig és helyen kell benyújtani. Az ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell ellátni. A zárt borítékon a pályázatra utaló jelzésként fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Vételi ajánlat a 6697 hrsz-ú ingatlanra”.

Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat Kistarcsa Város Önkormányzatának székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alatt, 2020. január 13. 10.00 óráig az ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

 

 1. Az ajánlatok elbírálásának módja, menete, szempontrendszere:

A pályáztatás formája: nyilvános egyfordulós pályázat. A pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével megvalósuló eljárás, mely során a pályázati eljárás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legkedvezőbb ajánlatot tette.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a 2020. január 29-i ülésén dönt a pályázatokról.

A pályázat eredményéről a Képviselő-testületi döntést követően a Polgármesteri Hivatal írásban értesíti a résztvevőket, a döntést követő 7 munkanapon belül.

 

 1. Egyéb információ:
 • Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.
 • Az Ingatlan igény szerint a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal jogi és vagyongazdálkodási ügyintézőjével előre egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.
 • A pályázó a pályázati eljárás során köteles személyesen közreműködni.
 • A pályázati kiírás a helyben szokásos módon és felületen jelenik meg.

 

 

 

                                                                                                         Juhász István

                                                                                                          polgármester

Tetejére