:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Jegyzői pályázatot hirdet a város

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Jegyző

munkakör betöltésére

 

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

Próbaidő: 3 hónap, kivéve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetét, melyről a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell nyilatkozni.

 

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ában és egyéb jogszabályokban meghatározott, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában és Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V.20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdése szerinti igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jegyzői vagy aljegyzői munkakörben szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat, jogi végzettség, jogi szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos, precíz munkavégzés, szakmai elkötelezettség, kiváló együttműködő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló elismervény.
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.
 • Motivációs levél és a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai és vezetői elképzelések bemutatása.
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn a Kttv. 84-87. §-ai szerint; nem áll cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt; nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés alatt

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2019. december 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás a 28/470-711/129-es telefonszámon kapható.

 

A pályázat benyújtásának módja: A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „Jegyző pályázat”. A polgármester a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók esetében fenntartja magának a jogot a személyes meghallgatásra, illetve arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást visszavonja vagy eredménytelenné nyilvánítsa. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról és a kinevezésről a polgármester dönt.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) címére történő megküldésével zárt borítékban. Jelige: „Jegyző pályázat”. A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 26.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kistarcsa.hu

Tetejére