:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Óvodai beiratkozás a 2023/2024. nevelési évre

TISZTELT SZÜLŐK!

a Kistarcsai Gesztenyés Óvodába a 2023/2024. nevelési évre az

Óvodai beiratkozás

2023. május 2-5. között Online formában lesz.

Jelentkezni a gesztenyes@kistarcsa.hu email címen a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok becsatolásával kell.

Az a szülő akinek nincs lehetősége az online beiratkozásra a 06-28-470-745-ös telefonszámon kérhet időpontot a beiratozási időpontjában.

 Az óvodába beíratható az a kistarcsai gyermek, aki 2023. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke 2023. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az óvodai felvételükről a 2023/2024. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

 Az a gyermek, aki 2023. augusztus 31-ig 3. életévét betölti, a 2023/2024. nevelési évben napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

 A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

 Az a szülő, akinek gyermeke 2023. augusztus 31-ig betölti a 3. életévet és nem íratja be az óvodába gyermekét az szabálysértést követ el és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértési bírsággal sújtható.

 A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda integráltan nevelő intézmény, felvételi körzete Kistarcsa Város település.

 Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2023. június 4-ig.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzőjéhez lehet.

 A beiratkozáshoz szükséges:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • oltási könyve,
  • a gyermek TAJ száma,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • nyilatkozat az adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztató megismeréséről.

Kistarcsa, 2023. február 24.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése