Pályázati felhívás - Kistarcsa 6092/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Pályázati felhívás

 Kistarcsa Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 11/2012. (II.24.) számú rendelete, valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú rendelete alapján a következő nyilvános pályázati felhívást teszi közzé

 1. a kiíró szerv megnevezése, székhelye: Kistarcsa Város Önkormányzata, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. (Tel: 36 28-470-711, e-mail: hivatal@kistarcsa.hu)

 2. az értékesítésre szánt vagyon: telekalakítást követően kialakuló Kistarcsa, belterület 6092/4 hrsz-ú, 3895 m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú, gazdasági kereskedelmi-szolgáltató építési övezetbe sorolt ingatlan

 3. az értékesítés feltételei, a fizetés módja:

Az ingatlan a 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 18. szám alatti 151/4 hrsz-ú és 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 20. szám alatti, 6092 hrsz-ú ingatlanok egy-egy részéből alakul ki, jelenleg telekalakítás alatt áll: a kialakuló 6092/4 hrsz-ú, 3895 m2 területű ingatlan kerül értékesítésre. A kialakuló ingatlan művelési ága „kivett beépítetlen terület”.

A kiíró előnyben részesíti a vételár egy összegben történő megfizetését, de a fizetés ütemezése (rendelkezésre bocsátás határideje, módja) Kistarcsa Város Önkormányzata bírálati szempontjait képezik.

 4. az ajánlati kötöttséggel kapcsolatos információ:

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

5. A versenyeztetési eljárással kapcsolatos információt szolgáltató neve, címe telefonszáma, elektronikus elérhetősége:

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, jogi, közbeszerzési és vagyongazdálkodási ügyintézője: Mészárosné dr. Papp Katalin, 2143 Kistarcsa Szabadság út 48., telefon: 06 20 568-7001, e-mail: katalin.meszarosne@kistarcsa.hu, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

 6. a részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátásának helye módja, ideje és költsége:

Részletes tájékoztató ingyenesen átvehető személyesen a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban, a Hivatal ügyfélfogadási idejében Mészárosné dr. Papp Katalintól a fenti elérhetőségen, vagy elektronikusan igényelhető a hivatal@kistarcsa.hu e-mail címen.

7. a versenyeztetési eljárás hivatalos nyelve: magyar

8. a versenyeztetési biztosíték összege, a rendelkezésre bocsátás határideje és módja:

Az ajánlattevőnek a pályázati biztosítékot Kistarcsa Város Önkormányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia (OTP Bank Nyrt. 11742324-15565804). A pályázati biztosíték összege bruttó 6 565 900 Ft. Az átutalás tárgyában kérjük feltüntetni Pályázati biztosíték a 6092/4 hrsz.-ú ingatlan megvételére”, továbbá a pályázó megnevezését.

A befizetésről szóló banki igazolást, vagy készpénz befizetést igazoló okiratot mellékelni kell az ajánlat leadásakor. A nyertes pályázó által befizetett biztosíték a felek megállapodása szerint vagy a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy a vételárba beszámít.

9. Kérjük, hogy a pályázatában szerepeltesse az alábbi adatokat: 

  • természetes személy esetén: név, cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség
  • jogi személy esetén: elnevezés, székhely, cégjegyzékszám, telefonszám, elektronikus elérhetőség, törvényes képviselő neve

10. Kérjük pályázatához mellékelje az alábbi nyilatkozatokat:

  • az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat
  • jogi személy esetén: átláthatósági nyilatkozat

11. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

12. A pályázókra vonatkozó hatósági előírások a hatályos jogszabályok alapján kerülnek meghatározásra.

13. Amennyiben a telekalakítási eljárás még folyamatban van az adásvételi előszerződés, a telekalakítás eredményes befejezése esetén az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül kerül sor a pályázati felhívásban és nyertesnek hirdetett ajánlatban megfogalmazott feltételek alapján. A szerződés hatályba lépéséhez szükséges a Magyar Állam elővásárlási joga vonatkozásában tett nemleges nyilatkozata, illetve a nyilatkozattételre nyitva álló 35 napos határidő eredménytelen eltelte.

14. Az ajánlatok beadásával kapcsolatos információ:

Benyújtás módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, egy példányban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig és helyen kell benyújtani. Az ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell ellátni. A zárt borítékon a pályázatra utaló jelzésként fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Vételi ajánlat a Kistarcsa, 6092/4 hrsz.-ú ingatlanra”.

A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.

Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alatt, 2022. május 30. 10.00 óráig az ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

 15. Az ajánlatok elbírálásának módja, menete, szempontrendszere:

A versenyeztetés formája: nyilvános egyfordulós pályázat. A pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével megvalósuló versenyeztetés, mely során a pályázati eljárás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot tette.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a 2022. június 29-i ülésén dönt a pályázatokról.

A pályázat eredményéről a Képviselő-testületi döntést követően a Polgármesteri Hivatal írásban értesíti a résztvevőket, a döntést követő 7. munkanapon belül.

16. Egyéb információ:

Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

Az Ingatlan igény szerint a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal jogi, közbeszerzési és vagyongazdálkodási ügyintézőjével előre egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

A pályázó a pályázati eljárás során köteles személyesen közreműködni.

A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül közzétételre.

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése