Pályázati felhívás - Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői beosztás ellátására

Pályázati felhívás

Kistarcsa Város Önkormányzat

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet

az Alapszolgáltatási Központ

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022. október 1-től 2027. szeptember 30-ig szól

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Batthyány u 2/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok (család- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, területi védőnői szolgálat, iskola-egészségügyi szolgálat) irányítása, munkájának koordinálása, jogszerű működésének biztosítása a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott vezetői pótlék és béren kívüli juttatásként készpénzösszeg biztosítása az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • Főiskola – a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontja vagy a 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet szerinti felsőfokú végzettség és szociális szakvizsga, vagy a szociális szakvizsga elvégzéséről a pályázó nyilatkozata a megbízást követő három éven belüli letételére.
 • legalább öt év, felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem vagy a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői gyakorlat,
 • szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

 1. Szakmai önéletrajz
 2. Az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely a pályázó szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza
 3. Az iskolai végzettséget tanúsító okiratokat vagy a közjegyző által hitelesített másolatát
 4. 3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazotti jogviszony megfelelés igazolásáról szóló erkölcsi bizonyítvány
 5. A pályázó nyilatkozata arról, hogy:
 • a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázóval szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41.§ (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,
 • megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, amennyiben igényli,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§-ának (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • a pályázat elbírálásában közreműködő személyek a pályázat tartalmát megismerhetik, a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 202. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Csépánné Kövesi Tünde nyújt a 28/507-149-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Kistarcsa Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.), vagy személyesen ugyanezen címen. Kérjük a borítékon feltüntetni „Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok elbírálásáról az előkészítő bizottság véleményezését követően Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Kistarcsa Város Önkormányzat honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022.április 29.

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése